Program SOZPT

 

P r o g r a m

Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií
na roky 1999 – 2003

Program Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií (ďalej len SOZ PT) podporuje a presadzuje princípy demokracie, morálky, humanizmu a sociálnej spravodlivosti v súlade s deklaráciou o ľudských právach. Program uplatňuje princípy solidarity na základe rovnoprávnosti, nezávislosti a vzájomného rešpektovania organizácií, združených v SOZ PT.

Hlavným poslaním zväzu je naplnenie oprávnených požiadaviek jeho členov, ktoré smerujú k ochrane a zvyšovaniu sociálnych istôt prostredníctvom presadzovania progresívnej sociálnej a mzdovej politiky na zabezpečenie dôstojných životných a pracovných podmienok.

Pre splnenie týchto cieľov prijíma zväz tieto nasledovné úlohy:

A) KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

Kolektívne vyjednávanie je základnou činnosťou SOZ PT s cieľom:

 1. Uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa so zamestnávateľskými zväzmi.
 2. Docieliť u zamestnávateľa Slovenskej pošty, š. p., Slovenských telekomunikácií, a. s., PNS, a. s. a iných uzatvorenie podnikových kolektívnych zmlúv.
 3. Presadzovať rozširovanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre organizácie PNS, a. s., a iných, ktoré nie sú členmi zväzu zamestnávateľov.
 4. Poskytovať odbornú pomoc pri kolektívnom vyjednávaní na všetkých úrovniach.
 5. Podporiť prijatie zákona o tripartizme, ktorý by okrem iného vymedzil postavenie, účel a formy činnosti Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR.
 6. Presadzovať finančný podiel zamestnancov – nečlenov odborov v prospech odborov za uzatváranie kolektívnych zmlúv, na ktorých sa výhody z kolektívnych zmlúv vzťahujú automaticky.

B) SOCIÁLNA OBLASŤ

 1. Presadzovať u štátnych orgánov a zamestnávateľov spravodlivú sociálnu politiku, efektívnu zamestnanosť, ochranu pracovných miest, právo na prácu a slobodnú voľbu povolania.
 2. Presadzovať u zamestnávateľa a zamestnancov odborárov využitie doplnkového dôchodkového poistenia v maximálnej miere.
 3. Presadzovať zachovanie sociálneho fondu, podstatné zvýšenie spodnej hranice povinného prídelu z nákladov zamestnávateľov a slobodu kolektívneho vyjednávania o použití prostriedkov sociálneho fondu.
 4. Presadzovať v zákone o sociálnom poistení zakotvenie takého mechanizmu, aby nemocenské dávky zodpovedali výške príjmu zamestnancov.
 5. Presadzovať prijatie zákona o sociálnom poistení tak, aby zamestnanec odchádzal do dôchodku najmenej s 50 % svojho priemerného zárobku a túto výšku pravidelne valorizovať vo vzťahu k rastu miezd a životných nákladov.
 6. Presadzovať zachovanie súčasnej vekovej hranice odchodu do dôchodku.

C) PRACOVNOPRÁVNA OBLASŤ

 1. Presadzovať rozhodujúci význam kolektívneho vyjednávania v oblasti usporiadania pracovno-právnych vzťahov.
 2. Presadzovať u zamestnávateľov, aby pri prepúšťaní zamestnancov z dôvodov organizačných zmien boli tieto vopred prerokované s príslušnou odborovou organizáciou, a aby zamestnávatelia spracovali programy ich ďalšieho zamestnania, vrátane rekvalifikácie.
 3. Spolupracovať s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zamestnávateľmi, Národným úradom práce SR a s regionálnymi orgánmi štátnej správy pri riešení zamestnanosti.
 4. Podieľať sa na novelizácii, resp. príprave nových právnych noriem upravujúcich pracovnoprávne vzťahy, vrátane požiadavky riešenia právnej ochrany zamestnancov.
 5. Presadzovať skracovanie pracovného času bez krátenia mzdy, a tým prispieť k aktívnej politike zamestnanosti, ako aj k zmierneniu psychickej záťaže zamestnancov.
 6. Poskytovať základným organizáciám a členom SOZ PT pracovnoprávne poradenstvo a právne zastúpenie členov SOZ PT pred súdom v súlade so zásadami poskytovania právnej pomoci.
 7. Požadovať uplatňovanie právnej ochrany odborových funkcionárov.

D) MZDOVÁ OBLASŤ

 1. Presadzovať, aby pri raste životných nákladov nedochádzalo k poklesu reálnej úrovne miezd.
 2. Presadzovať rast reálnych miezd v podnikateľských, rozpočtových a príspevkových organizáciách.
 3. Presadzovať zvýšenie minimálnych príplatkov určených v zákonoch o mzde a plate a v ďalších predpisoch.
 4. Presadzovať zvýšenie podielu základnej tarifnej mzdy k nadtarifným zložkám.
 5. Presadzovať primeraný odstup minimálnej mzdy od životného minima tak, aby bol zabezpečený nevyhnutný motivačný charakter v prospech zamestnanca a výkonu práce.
 6. Presadzovať celkové zníženie odvodového a daňového zaťaženia zamestnancov.
 7. Presadzovať pravidelnú valorizáciu minimálnej mzdy v súlade s rastom životných nákladov.

E) OBLASŤ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

 1. Presadzovať dôstojné pracovné podmienky pre zamestnancov so zameraním na ochranu členov SOZ PT, vo väzbe na dodržiavanie všetkých právnych a ostatných predpisov v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.
 2. Trvať na zachovaní ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa práv odborov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) v celom rozsahu.
 3. Vyšetrovať príčiny ťažkých, smrteľných a hromadných pracovných úrazov, dbať na správnosť ich odškodnenia.
 4. Metodicky usmerňovať základné organizácie v oblasti plnenia úloh na úseku BOZP, poskytovať poradenskú službu.
 5. Podieľať sa na novelizácii a príprave nových právnych noriem, týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci..
 6. Presadzovať pravidelnú zdravotnú kontrolu zamestnancov v organizáciách, pracujúcich najmä na rizikových a zdraviu škodlivých pracoviskách a dbať na poskytovanie osobných ochranných a pracovných pomôcok a poskytovanie rekondičných pobytov.
 7. Požadovať od zamestnávateľov uplatňovanie a dodržiavanie zákona o BOZP v praxi a mimoriadnu pozornosť venovať zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci.
 8. Zasadzovať sa za urýchlené uplatnenie účinného úrazového poistenia v oblasti BOZP, ktoré bude motivovať zamestnávateľov k zvýšeniu starostlivosti o bezpečnosť, zdravie zamestnancov a o pracovné prostredie.

F) OBLASŤ VNÚTROODBOROVEJ ČINNOSTI

 1. Zamerať úsilie na dodržiavanie a rozširovanie členskej základne.
 2. Poskytovať odbornú metodickú pomoc základným organizáciám a členom vo všetkých oblastiach odborovej práce.
 3. Zjednocovať stanoviská základných organizácií pri riešení vnútroodborových záujmov.
 4. Pripraviť a postupne realizovať ucelený systém odborárskeho vzdelávania, ktorý by zabezpečil komplexnú prípravu odborových funkcionárov.
 5. Ovplyvňovať verejnú mienku tak, aby bola verejnosť informovaná o našich zámeroch a činnosti. Využívať všetky dostupné formy, ktoré oblasť práce s verejnosťou zahrňuje.

G) OBLASŤ VONKAJŠÍCH VZŤAHOV

 1. Aktívne sa zúčastňovať na práci Konfederácie odborových zväzov SR a Jednotného majetkového fondu základných odborových organizácií SR s cieľom zefektívnenia ich činností.
 2. Spolupracovať s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a zamestnávateľmi.
 3. Prehlbovať spoluprácu so Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
 4. Realizovať požiadavky členskej základne SOZ PT v Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
 5. V rámci medzinárodnej činnosti naďalej pokračovať vo vzťahu v rámci združenia Eurofedopu a vyvíjať aj naďalej možnosť výmeny skúseností s partnerskými odborovými zväzmi v iných krajinách združených v Eurofedope a inými odborovými subjektami.